Kinh Cậy

by Stephen on September 21, 2009 · 1 comment

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

{ 1 comment… read it below or add one }

Thanh truong April 4, 2017 at 7:24 am

Lay chua xin hay cho con duc tin that vung vang.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: